ఫ్యాక్టరీ పర్యటన

ఎంటర్ప్రైజ్ స్థానం

ఎంటర్‌ప్రైజ్-స్థానం1
ఎంటర్‌ప్రైజ్-లొకేషన్2

ఆపరేషన్ ప్రక్రియ

ఆపరేషన్-ప్రాసెస్1
ఆపరేషన్-ప్రాసెస్2
ఆపరేషన్-ప్రాసెస్3
ఆపరేషన్-ప్రాసెస్4
ఆపరేషన్-ప్రాసెస్5
ఆపరేషన్-ప్రాసెస్6

పరికరాలు

సామగ్రి 1
పరికరాలు2
సామగ్రి 3